Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, για προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας


Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριάντα Δυο

(32)  ατόμων  για  την  υλοποίηση  προγράμματος     Κοινωφελούς  Χαρακτήρα  στον

τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.1.1003/1/2013) στην περιφερειακή ενότητα Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός

ατόμων, είκοσι δυο (22) Ημερήσιοι Φύλακες, Δυο (2) Νυκτοφύλακες, Οκτώ (8) Εργατοτεχνίτες / Εργάτες, στην ΛΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.


Ταχ. Διεύθυνση:  Μιαούλη 3
Ταχ. Κωδ.: 27100
Τηλ: 26210.36350
Fax: 26210.34352
E-mail :  info@arogiamke.gr
Web Site :  www.arogiamke.gr

Η  ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.1003/1/2013 θα υπάρχει αναρτημένη:

-  στην ιστοσελίδα  (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου.

- σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα

-  σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα

- στα γραφεία της εφορείας Αρχαιοτήτων

- στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού  (http://ep.culture.gr).

Σημείωση:  Οι  θέσεις  που  αφορούν  τους  ΚΩΔ  103  και  2  από  τις  θέσεις  που  αφορούν  τον  ΚΩΔ  104  στο  Δήμο

Σικυωνίων θα απασχοληθούν συγκεκριμένα στην Δημοτική ενότητα Φενεού.Ο Πρόεδρος


Ρέγκλης Κωνσταντίνος
Δεν υπάρχουν σχόλια: