Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
                  "Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
                                      Συμβουλίου".


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου.

2.Καθορισμός τέλους σημαινόμενων ζώων συντροφιάς.

3.Παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Πάρκου Δεξαμενής στον Σύλλογο Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου - Περαχώρας. 

4.Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 25188/18-12-2015 Σύμβασης για την εκτέλεση προμήθειας πλαστικών σάκων (3ος τμημ. προϋπ. της 42/2015 μελέτης).

5.Προσωρινή εκκαθάριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην περιοχή Κυρα - Βρύση προς διάνοιξη δημοτικών οδών, δυνάμει της αριθμ.  110/2012 Απόφασης Μ.Π.Κ.

6.Έγκριση επέκτασης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στο Λουτράκι.

7.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών, ετών χρήσης 2012 – 2013, 2014 και 2015 (Α’, Β’, Γ’ τρίμηνα), επονόματι διαφόρων οφειλετών, και σύνταξη νέου βεβαιωτικού καταλόγου.

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

9.Εξέταση αιτήματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για επιστροφή ποσών από πρόστιμα ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

10.Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου μας για συμμετοχή τους στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) που θα πραγματοποιηθεί στο Karlovy Vary - Τσεχία (13-15/4/2016). Έγκριση δαπανών. Διάθεση πίστωσης.

11.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.


Κοινοποίηση:                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
  του Δήμου              
                                                                                          ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης
--------------------------------------------------------------------------------------------
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 21η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 7:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
           

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2013.

2.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2013.Κοινοποίηση:                                                              
1.Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί
   Λογιστές - Ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών
   (Σ.Ο.Λ.) - υπόψη κ. Βαρδάνη Πανάρετου                                        
  (προκειμένου να παρασταθεί στη συνεδρίαση)
2.κ. Σταμάτη Ιερόθεο                                                      
   Δ/ντή Οικ/κών Υπηρεσιών
   (προκειμένου να παρασταθεί στη συνεδρίαση)
3.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                                                                                                                  
                                                            
                                                           


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


1.    Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
2.    Λήψη απόφασης περί της διαδικασίας καταβολής αντιτίμου τιμών ανταλλάγματος για το έτος 2016 και εφεξής.
3.    Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 2/16 ΑΔΣ και α) Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/16 Μελέτης έργου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στη Χ.Ζ.Λ. από θεομηνία», β) Διάθεση σχετικής πίστωσης & γ) Απ΄ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με τη διαδικασία των παρ. 4 & 7του αρθρ. 158 του Ν. 3463/06, ως κατεπείγον.
4.    Λήψη απόφασης για προθεσμιακή κατάθεση.
5.    Υποβολή αιτήματος για τη πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2016.Δεν υπάρχουν σχόλια: