Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Λουτράκι: Ευχάριστα τα νέα για την Φιλαρμονική Λουτρακίου και την Μουσική σχολή
ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»,
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με
τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Π
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των
προσφορών την 10.30 π.μ.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν προσφορά της Yπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 48/2016 μελέτη του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια: