Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ


Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη 
συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού έργου του,

ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός 
των ορίων αρμοδιότητάς του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2017,
 να καταθέσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο Κατασταστικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες
 οι τροποποίήσεις του
 1. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού
 2. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης, περί εκλογής μελών Δ.Σ.
 3. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα
 4. Πρακτικό Γ.Σ (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος  2016, 
 5. έσοδα- έξοδα αναλυτικά)             
 6. Πρακτικό Γ.Σ (Απολογισμός  της επιχορήγησης για το έτος 2016, με θέμα 
 7. αναλυτική κατανομή εσόδων – εξόδων που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση)
 8. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων
 9. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2016
 10. Πρακτικό Γ.Σ  περί έγκρισης προϋπολογισμού 2017
 11. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων – εκδηλώσεων        
 12.   του Συλλόγου, για το έτος 2017, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα δαπάνη
 13. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η
οποία θα περιλαμβάνει:
Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των 
μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα
Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, άθλημα
, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο 
Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση 
των προπονητών – γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.
 1.     Aντίγραφα αιτήσεων υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή –
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ν.Κορινθίας.
Επισήμανση: Σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ40/1057/14-1-2015 Υ.Α. 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεται 
στην παρούσα, οι Σύλλογοι που κατά τη διάρκεια του έτους 2016 εισέπραξαν από
 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμους, Γενική Γραμματεία κλπ) επιχορηγήσεις
 ποσού άνω των 3.000,00 € οφείλουν να εγγραφούν στο «Μητρώο Επιχορηγούμενων 
Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ιάσονος
 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο
 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή.
Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων: κ. Γιάννης Μαυροειδής – Γενικός 
Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)
Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: κα Σιώκου (τηλ. 2744360138)
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεών του,
 καθώς και στα Γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Πολιτισμού – Αθλητισμού

Αναστάσιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: