Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ



Θ Ε Μ Α: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου"...


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 16η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης “Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων”.



2.Έγκριση ή μη Εγχειριδίου Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, και του συνόλου των διαδικασιών & εντύπων του Συστήματος.



3.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2017.



4.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων”.



5.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 281/2016 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού των ειδικοτήτων εποχικού προσωπικού που θα προσληφθεί με τη ΣΟΧ1/2016.



6.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τις συναλλαγές τους με τράπεζες, οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ΔΕΗ για το έτος 2017.



7.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.



8.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας.



9.Έγκριση προσθήκης κατηγορίας επιτρεπόμενων προς πώληση προϊόντων από τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Νικόδημο - επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.



10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).



11.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: “Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες” (αρ. μελ. 20/2016).



12.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.





Το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 2017 θα σας επιδοθεί με την παρούσα ή θα σας αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).




Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.




ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: