Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΕΠΙΛΟΓΕΣ


Αποτέλεσμα εικόνας για Πλεονεκτήματα I.K.E.Παναγιώτης Θώδης και ΣυνεργάτεςΠλεονεκτήματα I.K.E. (πχ ΙΑΤΡΙΚΗ ), σε σχέση με την ατομική επιχείρηση και την ΑΕ

·Καταρχήν η ατομική επιχείρηση δεν απαιτεί καμία δυνατότητα ίδρυσης, αλλά απλώς μια φορολογική διαδικασία, και συγκεκριμένα την έναρξη άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (ήτοι στη Δ.Ο.Υ. όπου θα εδρεύει η ατομική επιχείρηση). Πλέον σημαντικώς, για τα όποια χρέη της ατομικής επιχείρησης, ευθύνεται το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά, χωρίς καμία απολύτως προστασία της λοιπής του ατομικής περιουσίας.

·Αντίθετα, για τα χρέη της ΙΚΕ ευθύνεται η ίδια η εταιρεία και όχι οι εταίροι της, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή την ΑΕ και την ΕΠΕ. Μόνο ο εταίρος της ΙΚΕ του οποίου η εισφορά προς την εταιρεία είναι η εγγύηση αποπληρωμής των χρεών της υπέχει προσωπική ευθύνη έναντι των δανειστών της εταιρείας – αλλά και εδώ η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται μέχρι το ποσό που ο ίδιος έχει επιλέξει να εγγυηθεί δια του καταστατικού της εταιρείας.

·Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) αν κατά το χρόνο διάλυσης της ΙΚΕ δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές της υποχρεώσεις, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, θεμελιώνεται η, αλληλέγγυα με την ΙΚΕ, ευθύνη των εταίρων της με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % και μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας τους ως εταίροι της ΙΚΕ κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης της ΙΚΕ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 50 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) τοιαύτη ευθύνη υπέχουν και όσοι υπήρξαν εταίροι της ΙΚΕ με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % (αλλά π.χ. είχαν μεταβιβάσει τη μερίδα τους) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση της ΙΚΕ, εφόσον όμως η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα ήταν εταίροι .

·Περαιτέρω, έναντι της ιατρικής ΑΕ η σύσταση μιας ιατρικής ΙΚΕ εμφανίζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

·Το ύψους του απαιτούμενου εκ του νόμου μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου: Στην Α.Ε. απαιτείται κατ’ ελάχιστον μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ. Η ΙΚΕ συστήνεται και με εταιρικό κεφάλαιο ενός ευρώ.

·Το είδος των εισφορών των μετόχων/εταίρων: Στην Α.Ε. οι μέτοχοι εισφέρουν είτε μετρητά είτε περιουσιακά στοιχεία δυνάμενα να αποτιμηθούν σε χρήμα. Στην ΙΚΕ οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν, πέραν των ανωτέρω δύο στοιχείων, και την προσωπική τους εργασία. Επίσης, μπορεί η εισφορά τους να είναι «εγγυοδοτική», ήτοι μπορεί η εισφορά τους να συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης για την αποπληρωμή των εταιρικών χρεών της ΙΚΕ μέχρι του ποσού που θα επιλέξουν.

·Όργανα διοίκησης: Η Α.Ε. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία μέλη (μπορεί βέβαια να εκχωρήσει για ορισμένα θέματα την εξουσία διοίκησης και σε ένα μόνο πρόσωπο, εφόσον τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό της εταιρείας). Η ΙΚΕ κατά κανόνα διοικείται και από ένα μόνο πρόσωπο, τον Διαχειριστή της.

·Διάρκεια της θητείας των οργάνων της διοίκησης: Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξη (6) έτη, με εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία η θητεία του ΔΣ παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ της εταιρείας. Στην πράξη, οι ΑΕ κάθε πενταετία προβαίνουν σε εκλογή νέου ΔΣ και στη συγκρότηση αυτού σε σώμα (αυτό απαιτείται ακόμη και στην περίπτωση που τελικά εκλεγούν ακριβώς τα ίδια πρόσωπα). Στην ΙΚΕ η θητεία του Διαχειριστή μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας (οπότε ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού της θα ανακύψει μόνο αν για τον οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη αλλαγής ή αντικατάστασης του Διαχειριστή).

·Γενική Συνέλευση ΑΕ – Σώμα εταίρων ΙΚΕ: Οι διατυπώσεις σύγκλησης της ΓΣ της ΑΕ είναι πολύ περισσότερο περίπλοκες και χρονοβόρες σε σχέση με τις αντίστοιχες διατυπώσεις του ανωτέρω οργάνου στην ΙΚΕ.

·Απεικόνιση της εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές: Η ως άνω απεικόνιση προβλέπεται μόνο για τις ΑΕ, οι δε εκδοθησομένες μετοχές αποτελούν αξιόγραφα. Αντίθετα, τυχόν έγγραφο αφορόν τα εταιρικά μερίδια εταίρου της ΙΚΕ έχει μόνο βεβαιωτικό – αποδεικτικό χαρακτήρα

·Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών/εταιρικών μεριδίων: Οι περιορισμοί στις μεταβιβάσεις μετοχών ΑΕ είναι έγκυρες μόνο για τις ονομαστικές μετοχές και μόνο για τις μεταβιβάσεις εν ζωή και όχι αιτία θανάτου. Τυχόν προβλεπόμενοι περιορισμοί στην ΙΚΕ θα ισχύουν για όλα τα εταιρικά μερίδια και για όλα τα είδη μεταβιβάσεων (εν ζωή ή αιτία θανάτου), μπορούν δε να φθάνουν μέχρι και την απαγόρευση μεταβίβασης.

·Προστασία μειοψηφούντος μετόχου/εταίρου: Στην ΙΚΕ μπορεί με καταστατική ρήτρα να εισαχθεί ο κανόνας της διπλής πλειοψηφίας κεφαλαίου και κεφαλών που ισχύει και στις ΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν υιοθετεί αυτός ο κανόνας, σε διμελή ΙΚΕ αυτός που θα έχει εισφέρει το 99 % του εταιρικού κεφαλαίου, δε θα μπορεί να λάβει ούτε μία απόφαση, αν δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως και τη θετική ψήφου του εταίρου που έχει εισφέρει το 1 % του εταιρικού κεφαλαίου. Ο μειοψηφούν μέτοχος ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν έχει τη «δύναμη» του μειοψηφούντος εταίρου της ΙΚΕ. Χάριν προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων μπορούν μόνο να αυξηθούν τα απαιτούμενα ποσοστά απλής και εξαιρετικής καταστατικής απαρτίας και πλειοψηφίας. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως, τίθενται περιορισμοί από το νόμο, αφού π.χ. τα καταστατικά οριζόμενα ποσοστά απλής απαρτίας και πλειοψηφίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι κατώτερα από τα εκ του νόμου οριζόμενα ποσοστά αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, ώστε να διατηρείται η αρχή της διαφοροποίησης μεταξύ των δύο ειδών ΓΣ (απλής ή εξαιρετικής αντίστοιχα).

THODIS ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ GROUP I.K.E.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ Ο.Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: