Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Θ Ε Μ Α: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού

Συμβουλίου".

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 15η Νοεμβρίου 2017,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των
κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Απευθείας μίσθωση ακινήτου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, για τη δημιουργία
περιβαλλοντικού πάρκου ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της περιοχής.
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2017 (Γ' τρίμηνο).
3.Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους.
4.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του
έργου “Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίων Θεοδώρων”.
5.Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαρισμού χειμάρρων - ρεμάτων.
6.Αναγνώριση οφειλής προς εργαζομένους, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.
4483/2017.
7.Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων -
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη
των αναγκών των ν.π.δ.δ. του Δήμου (5ος, 6ος, 7ος & 8ος τμημ. προϋπ/σμοί της
35/2016 μελέτης).
8.Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων προς
κάλυψη αναγκών ν.π.δ.δ. του Δήμου (6ος, 7ος & 9ος τμημ. προϋπ/σμοί της 19/2017
μελέτης).

9.Δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους
2018, για προαιρετική επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Δήμου μας.
10.Αποδοχή ποσού #95.220,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2017) για κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (3η
, 4η
, 5η
, & 6η


κατανομές 2017).
11.Κατανομή ποσού #15.000,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας, έτους 2017.
12.Έγκριση συμμετοχής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου στις
εκδηλώσεις του.
13.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας για
τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο και ΔΕΗ για το έτος 2018.
14.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.
15.Υπογραφή Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας.
16.Χορήγηση ή μη στους ΛΙΑΚΟ Δ. Παντελή & ΤΣΕΚΟΥΡΑ Ν. Δημήτρη -
Όλιβερ παροχής νερού (βάνα) και άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού προς πώληση
εντός των ορίων του Δήμου μας.
17.Χορήγηση ή μη στον ΛΗΜΝΙΩΤΗ Κων/νο παραγωγικής άδειας πωλητή
λαϊκών αγορών, άνευ θέσης.
18.Διαγραφή ημερών προσέλευσης σε λαϊκές αγορές Δήμου μας του
ΜΠΟΥΚΗ Σωτηρίου - παραγωγού πωλητή.
19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου –
Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.
20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων
ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου –
Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.
21.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που
αυτός θα τηρήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." την 26η Νοεμβρίου 2017, στα παρακάτω θέματα:
α) Έγκριση της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
κ. Γεωργίου Πετρίτση από την κα Σωτηρία Κορδαλή.
β) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση
1/1/2010 - 31/12/2010.
γ) Έγκριση του Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική
χρήση 1/1/2010 - 31/12/2010.
δ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2010 -
31/12/2010.
ε) Ανακοινώσεις και Προτάσεις.
Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
2.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α.Ε. ΟΤΑ ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: