Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Πώς θα στήσετε την επιχείρησή σας ηλεκτρονικά σε μία ώραΜε μέσο χρόνο τη μία ώρα ιδρύθηκαν στη χώρα μας οι πρώτες επιχειρήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας την Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), οι επιχειρηματίες που
συνέστησαν μονοπρόσωπη ΙΚΕ, δεν φάνηκε να δυσκολεύονται καθόλου με τη νέα εφαρμογή που άνοιξε χθες και η οποία θα επεκταθεί έως το τέλος του 2019 σε όλες τις εταιρικές μορφές. Πέραν της ευκολίας, καθώς προχώρησαν στη σύσταση μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και χωρίς να υποχρεωθούν να επισκεφτούν κάποια υπηρεσία, η εγγραφή ήταν δωρεάν.

Ω κίνητρο για τη ευρύτερη χρήση της e-ΥΜΣ, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε ότι κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος, η ίδρυση θα είναι δωρεάν. Μετά την παρέλευση του ενός έτους, όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή, πάλι κερδισμένοι θα είναι αφού, το κόστος θα είναι κατά 70% χαμηλότερο από αυτό που ισχύει για την ίδρυση με τις άλλες, παραδοσιακές μορφές Υπηρεσιών Μιας Στάσης, δηλαδή τα επιμελητήρια και τα συμβολαιογραφικά γραφεία.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη ηλεκτρονική σύσταση μιας επιχείρησης, είναι η χρήση πρότυπου καταστατικού.

Με αφορμή την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, το γραφείο μας , καταγράφει με τη μορφή ερώτησης - απάντησης τα «sos» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

1. Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ);
Είναι η ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.(http://eyms.businessportal.gr)

2. Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ;
Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ, ενώ σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).

3. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e- ΥΜΣ;
Οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν:

- Ικανότητα δικαιοπραξίας

- Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ

- Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A' 80).

4. Τι είναι το πρότυπο καταστατικό;
Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στη ΥΑ 31637/2017 (Β' 928), ανά νομική μορφή. Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου.

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου. Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

5. Πως μπορώ να υπογράψω το καταστατικό σύστασης της εταιρείας;
To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:

- Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή)

- ή με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).

Διευκρινίζεται ότι οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

6. Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ;
Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω των κλασικών ΥΜΣ. Μάλιστα η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης. Όπως προαναφέρθηκε, για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος, σύστασης μέσω e-ΥΜΣ η σύσταση θα γίνεται δωρεάν.

7. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης;
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής σύστασης, γίνεται σε πέντε βήματα:

Βήμα 1. Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα.

Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.

Βήμα 2. Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή Συστάσεις - Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο "Ξεκινήστε τώρα μια νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας"

Στη συνέχεια επιλέγει με κλικ το εικονίδιο "Δημιουργία φακέλου σύστασης":

- Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,

- Κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

- Συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία (δεν απαιτείται μεταφόρτωση - upload - κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή).

Βήμα 3. Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

Βήμα 4. Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

Βήμα 5. Υποβολή αιτήματος σύστασης

8. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης;
Το σύστημα της e-YMS:

- Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης

- Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ

- Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

- Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ

- Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.

- Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο

- Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας

- Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες

- Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

9. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες σύστασης μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ);
Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75). Συνεπώς, η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος. Υπογραμμίζεται ότι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας Υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο στοιχείο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο ν.1599/1986 (Α΄ 75).Καλή επιτυχία

Θώδης Π.& Συνεργάτες Ι.Κ.Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια: