Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) - Λουτράκι
Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), μέσω του οποίου επιδιώκεται:η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,

η ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης,


η ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,

η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,


η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,


η αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζής μετακίνησης,


η μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,  η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις,με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),  η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κτλ) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,


η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.


Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και κατ’ επέκταση η εκπόνησή του αντλεί εργαλεία και προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, το συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό.

Με αυτή την έννοια το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλη.

Η αστική κινητικότητα έχει άμεση συνάρτηση με την οργάνωση και λειτουργία του αστικού χώρου, καθώς και με την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα των κατοίκων και τις δραστηριότητες στην πόλη. Στο σχεδιασμό των μεταφορών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ασφάλεια, η πρόσβαση σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας, οι χρήσεις γης, να καλύπτονται οι μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων και να συνυπολογίζονται όλοι οι τρόποι μεταφοράς.

Με τον όρο μεταφορές, σε ένα αστικό περιβάλλον όπως αυτό του Λουτρακίου, εννοείται καθετί που αφορά στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στη στάθμευση ή στις συγκοινωνίες. Το σύστημα των μεταφορών συνδέεται άμεσα με τις χρήσεις γης και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε ένα αστικό κέντρο με χαρακτηριστικά διάχυσης όπως αυτό του Λουτρακίου. Οι αυξημένες απαιτήσεις, που προέκυψαν κυρίως λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμού και της ραγδαίας αύξησης του δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων σε συνδυασμό με την ελλειμματική συχνά υποδομή και τη λανθασμένη διαχείριση της κυκλοφορίας, έχουν αναγάγει το ζήτημα των μεταφορών σε μείζον πρόβλημα για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, φυσικού και αστικού.

Ως Φορέας παροχής ή/ και δημιουργίας Μεταφορικού Έργου ή ως φορέας που χαρακτηρίζεται ως βασικός στη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας, εντός των ορίων του δήμου, καλείστε σε συνάντηση την Τετάρτη 12/12/2018, στις 6:00μμ στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.


Οι αρμοδιότητες του δικτύου φορέων είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του ΣΒΑΚ σε συνεργασία με τον ανάδοχο, καθώς και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του Σχεδίου στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.


Βασικό αντικείμενο της πρώτης αυτής συνάντησης αποτελεί η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων στη λειτουργία της πόλης και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ που θα συμβάλει ουσιαστικά στο σχεδιασμό του Οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.


Στην ιστοσελίδα www.svak.gr υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα ΣΒΑΚ καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκπόνηση του Σχεδίου.

Παρακαλούμε να ορίσετε και ακολούθως να μας γνωστοποιήσετε τον εκπρόσωπο του Φορέα σας που θα παραστεί στην προαναφερόμενη πρώτη συνάντηση και θα εκπροσωπεί τον Φορέα σας στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.


Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: