Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων


Δρούμε Οικολογικά, Ανακυκλώνουμε οργανικά!Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης
Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων ξεκινά πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης, με τη δωρεάν διανομή 90 κάδων σε δημότες που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή. Με την ανάπτυξη νέων μεθόδων ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων, μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και δημιουργούμε πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Οι εθελοντές του προγράμματος θα υπογράψουν δήλωση αποδοχής του κάδου κομποστοποίησης πριν τον παραλάβουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι να διαθέτουν μερικά τετραγωνικά μέτρα ελεύθερης γης στον κήπο τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την τοποθέτηση του κάδου, ενώ θα είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της καλής τους κατάστασης.
Ο Δήμος θα υποστηρίξει τη δράση με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, καθώς τις και με εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα πραγματοποιεί επισκέψεις τις χώρους τις οποίους θα είναι τοποθετημένοι οι κάδοι. Το προσωπικό θα παρέχει ενημέρωση σε θέματα που θα αφορούν στην διαδικασία τις κομποστοποίησης, ενώ συγχρόνως, θα συλλέγει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία με στόχο την επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα τις δράσης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του προγράμματος στο τηλέφωνο 2744022169, ενώ στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.new.loutraki-agioitheodoroi.gr/el/ υπάρχει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για να ενημερωθούν σχετικά.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης
1. Ύπαρξη κήπου για την τοποθέτηση του κομποστοποιητή.
2. Η οικία θα πρέπει να βρίσκεται απαραίτητα εντός των ορίων του Δήμου
3. Θα δοθεί σε δημότες από τις Δημοτικές Ενότητες τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
4. Προτεραιότητα θα δοθεί κυρίως σε οικογένειες με νεαρά μέλη και παιδιά.
Διαδικασία Ένταξης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης.
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και επιθυμείτε να συμμετέχετε εθελοντικά ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
1. Εκτυπώνετε την Αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης συμπληρώνοντας τα στοιχεία τις.
2. Εκτυπώνετε την Δήλωση του Νόμου 105 για την Αποδοχή των όρων και την Παραλαβή του Κομποστοποιητή.
3. Όσοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο θα μπορούν να προμηθευθούν τα απαραίτητα έγγραφα από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.
4. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρες 08:00 - 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.
5. Στη συνέχεια ο οριζόμενος υπεύθυνος από τον Δήμο θα επικοινωνήσει με όσους δημότες ενταχθούν στο πρόγραμμα για να κανονιστεί η παράδοση του κάδου μαζί με τις οδηγίες κομποστοποίησης. Για την παραλαβή του κάδου χρειάζεται να έχει συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση και θα πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Γραφείο Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Περιβ/ντος
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως,
ΤΚ 20300 Λουτράκι
ΤΗΛ.: 2744360122 Λουτράκι ......................
Αρ. Πρωτ.: .....................

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και τα στοιχεία μου είναι:

Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Δημοτική Ενότητα
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Ημερομηνία γέννησης
Αριθμός Ατόμων οικίας
Αριθμός Παιδιών


Ο Δημότης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)


ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αποδέχομαι να συμμετάσχω στο πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων και παραλαμβάνω τον ειδικό κάδο κομποστοποίησης κήπου Bio - Actor της εταιρείας HELESI S.A., που μου παραχωρεί ο Δήμος δωρεάν για χρήση, τον οποίο και θα τοποθετήσω στον κήπο της οικίας που διαμένω εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Δεσμεύομαι να μην τον μεταφέρω εκτός Δήμου και να τον χρησιμοποιώ με τον κατάλληλο τρόπο. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν γίνεται καλή χρήση του κάδου από εμένα να παραδώσει τον κάδο σε άλλο δημότη που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κομποστοποίησης.
(4)

Ημερομηνία: ../../2019

Ο – Η Δηλών/ούσα
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

……………………………….

Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: