Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.ΑΓ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2019Η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να
τονίσει τη συνεχή ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων του
παγκόσμιου κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Δ.Ε.Υ.Α Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, συνεχίζοντας τη μακρά ιστορία του
Δήμου, έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της ποιότητας και της ποσότητας του πιο
σημαντικού περιβαλλοντικού αγαθού που είναι το νερό. Με δράσεις που υλοποιεί
όλα τα χρόνια της λειτουργίας της, παρέχει υγιεινό και ασφαλές νερό σε όλους
τους καταναλωτές και συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος
μέσω της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.
Το νερό είναι από τους πιο ευαίσθητους φυσικούς πόρους που απειλούνται από τη
ρύπανση του περιβάλλοντος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2018, μόνο το 40% των
επιφανειακών υδάτων βρέθηκε σε καλή οικολογική κατάσταση ενώ στο 25% των
υπόγειων υδάτων παρουσιάστηκαν ενδείξεις ρύπανσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η
ΔΕΥΑ κατορθώνει μέχρι και σήμερα να διατηρούνται σε σταθερά καλή ποιοτική
κατάσταση όλοι οι υδατικοί πόροι που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, οι κίνδυνοι είναι
καθημερινοί με πιο σημαντικό την υπεράντληση που οδηγεί σε σταδιακή
εξάντληση των αποθεμάτων και την υφαλμύρινση.
Η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την εφαρμογή του
ευρωπαϊκού και του εθνικού θεσμικού πλαισίου, της αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει» και του ελέγχου στην αιτία της ρύπανσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται η συγκρότηση ορθολογικής πολιτικής
διαχείρισης των υδατικών πόρων, ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των
φορέων υδατικής διακυβέρνησης, αλλά κυρίως, οι συνεχείς δράσεις
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: