Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ανανέωση Πιστοποίησης ΕΛΟΤ για τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου είναι ο πρώτος DMO (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού) που έχει λάβει πιστοποίηση ΕΛΟΤ στην Πελοπόννησο. Υπογραμμίζουμε ότι η λήψη πιστοποίησης ΕΛΟΤ είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης, ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου είναι μέλος του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και υπάγεται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας, όπως αυτός προβλέπεται από το Άρθρο 9, του Κεφαλαίου Β "'Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου", του Νόμου 2863/2000.

Η EUROCERT - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT) είναι ο φορέας έλεγχου, επιθεώρησης, πιστοποίησης και επαλήθευσης τρίτου μέρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: