Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

ΙΔΟΥ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΩΩΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΑ


Πάρα πολλές φορές το loutraki-press διερωτάται τι πίνετε και δεν μας δίνετε;
Αυτά που κάνετε δεν συμβαίνουν ούτε στην τελευταία μπανανία του πλανήτη, παρά μόνον στο δήμο Λουτρακίου, με παραγωγό την υποτίθεται θεματοφύλακα του τόπου, δημοτική αρχή του Κώωτση.

Ο λόγος για τη Νεραϊδοχώρα για την παρουσία της οποίας το εν λόγω ιστολόγιο τάχθηκε από την πρώτη στιγμή υπέρ, ευελπιστώντας στην έλευση κόσμου, αλλά αντίθετος για τη διαδικασία άρπα κόλα που εφαρμόσθηκε από την πρώτη στιγμή.
Προκειμένου να αντιληφθεί ο καθένας τις αδιαφανείς διαδικασίες που υποκρύπτονται πίσω από το θέατρο που παίζει ο ξοφλημένος ηθοποιός Κώωτσης, χαρακτηριστικό είναι τι καταγράφεται στα επίσημα έγγραφα στη Δι@ύγεια που αν ο Χ πρόεδρος ήταν άτεγκτος, σε καμία των περιπτώσεων δεν θα δεχόταν να φέρει από κάτω την υπογραφή του για να μην γίνει μέρος της διαπλοκής.
Σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα που είναι ανηρτημένα στη Δι@ύγεια, ως ημερομηνία απόφασης αναγράφεται η 7η Δεκεμβρίου 2012 παραμονή έναρξης της επίσημης λειτουργίας της Νεραϊδοχώρας και ανάρτησης η 17η Δεκεμβρίου 2012 το απόγευμα, όταν οι εργασίες στο παραλιακό πάρκο Λουτρακίου, έχουν ξεκινήσει μετά τις 20 Νοεμβρίου 2012. Επιπρόσθετα το συνημμένο έγγραφο λήψης της σχετικής απόφασης φέρει ως τίτλο: «Απόσπασμα από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 29 της 27ης Νοεμβρίου 2012»!
Κώωτση, πότε λέτε αλήθεια και πώς αποκαλύπτονται από τις γκάφες σας οι αδιαφανείς διαδικασίες;
Υπενθυμίζεται ότι ι Κώωτσης την εν λόγω απόφαση την είχε αποσπάσει από τους επικεφαλής των συνδυασμών δια περιφοράς, λέγοντάς τους ότι: «Το πάρκο θα δοθεί δωρεάν κι απλά θα τοποθετηθούν κάποια λυόμενα σπιτάκια».
Μετά τη δημοσιοποίηση των αδιαφανών διαδικασιών εκόντες άκοντες οδηγήθησαν στη σύνταξη των παραπάνω αποφάσεων, κάνοντάς τα μούτι από πλευράς ημερομηνιών, επειδή δεν έχουν ούτε αρχή, ούτε μέση, αλλά ούτε και τέλος.
Επειδή Κώωτση μαζί με το σύμβουλό σου Γιώργο Γιαννιτσόπουλο νομίζετε ότι δουλεύετε ολόκληρο το Λουτράκι, θέλετε να πείτε: Πότε ηλεκτροδότησε η ΔΕΗ τη Ναραϊδοχώρα και υπό ποιές διαδικασίες υδροδοτήθηκε για την κατασκευή της παγοπίστας;
Το συνημμένο κείμενο λοιπόν που είναι ανηρτημένο στη Δι@ύγεια αναφέρονται τα ακόλουθα:
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 29
της 27ης Νοεμβρίου 2012
Αριθμός Απόφασης 305
Θ Ε Μ Α 1ο: Χορήγηση ή μη στη DREAM Ο.Ε. άδειας εγκατάστασης & λειτουρ
(μοναδικό) γίας προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγα
σμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές σε κοινόχρηστο χώρο
εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Tρίτη και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο, μετά την υπ’ αριθ. 25496/27-11-2012 πρόσκληση του προέδρου του Σπυρίδωνα Νικολάου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον δήμαρχο Κων/νο Λογοθέτη, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27), ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1. Νικολάου Σπυρίδων - πρόεδρος, 2. Γλυκοφρύδης Γεώργιος, 3. Δέδες Γεώργιος, 4. Δέδες Δημήτριος, 5. Μουζάκης Αθανάσιος, 6. Δόσχορης Κων/νος, 7. Κακούρος Ιωάννης, 8. Πέτρου Δημήτριος, 9. Ψυχογιός Ανάργυρος, 10. Πετρίτσης Γεώργιος, 11. Ράτης Σπυρίδων, 12. Κακαβάς Γεώργιος, 13. Βαρελάς Παναγιώτης, 14. Γκιώνης Γεώργιος, 15. Πέρρας Σωτήριος, 16. Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 17. Πρωτοπαππά Μαρία, 18. Στάμου Δημήτριος, 19. Δοσσαράς Χαράλαμπος, 20. Λόης Νικόλαος, 21. Φίλης Παναγιώτης, 22. Λέζου Σταυρούλα, 23. Λούκας Λουκάς, 24. Στάμου Μαρία, 25. Παύλου Παύλος, 26. Κούτμου Ευσταθία, 27. Φόρτη Παναγιώτα.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταντο και οι πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας και Αγ. Θεοδώρων Μπάκος Γεώργιος, Σπανός Παναγιώτης και Δέδε - Βλαστάρη Θεοδώρα αντίστοιχα, καθώς και ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων, Γκίκας Ιωάννης, κατόπιν νόμιμης πρόσκλησής τους.
Α π ό ν τ ε ς: Ουδείς.
Πρίν τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι κλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος «Χορήγηση ή μη στη DREAM Ο.Ε. άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές σε κοινόχρηστο χώρο εντός του Παραλιακού Πάρκου Λουτρακίου» καθότι σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτησή της, η εταιρεία προτίθεται να κάνει έναρξη λειτουργίας της ανωτέρω εκτατάστασης στις 1/12/2012, ενόψει και της έναρξης της χριστουγεννιάτικης εορταστικής περιόδου.
Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα, αποφαινόμενο για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010.
Επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των μελών του Σώματος τα εξής:
1. Η με αριθ. πρωτ. δήμου 25487/22-11-2012 αίτηση της DREAM Ο.Ε. για χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριου εποχικού πάρκου αναψυχής στο Πάρκο Ειρήνης, στο Λουτράκι.
2. Η υπ’ αριθ. 116/2012 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας με την οποία χορηγείται προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές στον Γεώργιο Γαβριήλ νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας DREAM Ο.Ε. εντός του παραλιακού πάρκου Λουτρακίου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2012 έως 15-1-2013.
3. Το από 5-12-2012 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. του δήμου περί κατάληψης δημοτικού χώρου 700 τ.μ. στο παραλιακό Πάρκο Ειρήνης Λουτρακίου για τη δημιουργία εποχικού θεματικού πάρκου, στο επισημαίνεται η αναγκαιότητα προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού 10.000,00 €, για την αποκατάσταση του χώρου μετά την αποχώρηση των εγκαταστάσεων.
4. Η από 22-11-2012 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του δήμου σχετικά με το θέμα.
Ακολούθως οι δ.σ. Παύλου Παύλος - Γκιώνης Γεώργιος - Πετρίτσης Γεώργιος, διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους επί της διαδικασίας του θέματος.
Το δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Α π ο φ α σ ί ζ ε ι - Ο μ ό φ ω ν α(!):
1. Χορηγεί στην εταιρεία DREAM Ο.Ε. νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Γεώργιο Π. Γαβριήλ, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών για τον αναφερόμενο στην αίτησή της κύριο και υποστηρικτικό εξοπλισμό, σε κοινόχρηστο χώρο, έκτασης 700 τ.μ. χωροθετημένης από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου, εντός του παραλιακού Πάρκου Ειρήνης Λουτρακίου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 1-12-2012 έως 15-1-2013.
2. Καθορίζει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στο ποσόν των 7.000,00 €, εφάπαξ καταβολή.
3. Καθορίζει το ύψος εγγυητικής επιστολής για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν τη τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών, στο ποσόν των 10.000,00 € βάσει του από 5-12-2012 εγγράφου της Δ.Τ.Υ. του δήμου.
4. Η σχετική άδεια θα δοθεί από τον δήμαρχο, αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην από 22-11-2012 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 305/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: