Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


                        
    "Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού   Συμβουλίου".


            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 14 Οκτωβρίου 2013 διακοπείσας συνεδρίασης, και κατόπιν ματαίωσης της από 18/10/2013 συνεδρίασης.


1.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Κατανομή ποσού #42.719,62# € προερχομένου από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ  για την επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων.

3.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού - Αθλητισμού - Περιβάλλοντος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”.

4.Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων ν.π.δ.δ., μελών Συμβουλίων & μελών Επιτροπών.

5.Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή αποδυτηρίων και ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα”. Δέσμευση πιστώσεων.

7.Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου στα Ίσθμια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, και παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του με δημοπρασία.  

8.Έγκριση - παραλαβή της μελέτης: “Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Κατασκευή Νέου Διδακτηρίου Λυκείου Λουτρακίου»”.

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας” (αρ. μελ. 3/2009).

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/2009).

11.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για έκδοση ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές.

12.Εξέταση αιτήματος ΦΟΡΤΗ Αθανασίου για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, επί της οδού Μ. Μπότσαρη 6 στο Λουτράκι.

13.Εξέταση αιτήματος ΖΩΝΙΤΣΑ Ιωάννη για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, επί της οδού Καραϊσκάκη 48 στο Λουτράκι.

14.Επιμερισμός ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Β’ τετραμήνου 2012 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

15.Μεταβίβαση και απαλλαγή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

16.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας.

17.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

18.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο ανείσπρακτων εσόδων από πρόστιμα του ΚΟΚ, έτους 2012, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.

19.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους  επί των Ακαθαρίστων Εσόδων & Προστίμων αυτού, για τα έτη 2009 - 2011, επονόματι ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θεόδωρου.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ Βασιλικής.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους μισθωμάτων ακινήτου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

23.Εξέταση αιτήματος ΦΟΥΡΤΟΥΛΑΚΗ Ερωτόκριτου για επιστροφή ποσού από Τ.Α.Π., ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

Κοινοποίηση:                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου

                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Δεν υπάρχουν σχόλια: