Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Αποδοχή κληρονομιάς. Πώς γίνεται. Διαδικασία - δικαιολογητικά.

Αποδοχή κληρονομιάς είναι η άτυπη ρητή ή σιωπηρή δήλωση βουλήσεως του προσωρινού κληρονόμου με την οποία θέλει να είναι και οριστικός κληρονόμος και ότι εφόσον αποδέχεται παραιτείται από το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά που του έχει επαχθεί.Ρητή αποδοχή
έχουμε όταν αυτή γίνεται για να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου της κληρονομιάς, οπότε και μεταγράφεται. Η ρητή αποδοχή για να μπορεί να μεταγραφεί πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, οπότε συνηθέστερα συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η αποδοχή όμως μπορεί να γίνει και με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, δηλαδή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του κληρονομουμένου.

Σιωπηρή αποδοχή έχουμε όταν η βούληση του προσωρινού κληρονόμου να γίνει οριστικός συνάγεται από πράξεις ή παραλείψεις. Έτσι ο κληρονόμος που υποβάλει αίτηση να εκδοθεί κληρονομητήριο στο οποίο θα αναγράφεται ως κληρονόμος ή ασκεί την περί κλήρου αγωγή ή διεκδικητική αγωγή για πράγμα της κληρονομιάς που κατέλαβε τρίτος, οι ενέργειες του αυτές δηλώνουν την πρόθεσή του να είναι οριστικός κληρονόμος.
Άλλες πράξεις από τις οποίες συνάγεται αποδοχή της κληρονομιάς είναι και η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η διάθεση κληρονομιαίων, η χρησιμοποίηση κληρονομιαίου σαν δικού του πράγματος, η άφεση χρέους της κληρονομιάς. Όταν η αποδοχή κληρονομιάς συνάγεται από τέτοιες πράξεις έχουμε αυτό που λέμε «ανάμιξη» του κληρονόμου στην κληρονομιά. Επίσης από την παραμέληση της προθεσμίας για αποποίηση η οποία είναι τετράμηνη, συνάγεται αποδοχή κληρονομιάς.

Αποδοχή κληρονομιάς είναι άκυρη αν γίνει όσο ζει ο κληρονομούμενος.

Αποδοχή κληρονομιάς είναι άκυρη αν γίνει με αίρεση ή προθεσμία.

Μερική αποδοχή κληρονομιάς είναι άκυρη.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στον συμβολαιογράφο προκειμένου να προβείτε σε αποδοχή κληρονομιάς ακινήτου είναι τα εξής:

Τίτλος κτήσεως (συμβόλαιο, απλή φωτοτυπία)
φωτοτυπίες ταυτοτήτων όλων των κληρονόμων εις διπλούν.
Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών όλων των κληρονόμων εις διπλούν. Αν κάποιος δεν έχει ΑΦΜ, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την οικεία ΔΟΥ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο κληρονομούμενος δεν είχε εν ζωη ΑΦΜ.
Ληξιαρχική πράξη θανάτου εις διπλούν.
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από το Δήμο του κληρονομουμένου εις διπλούν για εξ αδιαθέτου διαδοχή και για διαδοχή από διαθήκη εις απλούν για την εφορία.
Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης εις διπλούν από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου και από το Πρωτοδικείο Αθηνών (για εξ αδιαθέτου διαδοχή) ή Πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης εις διπλούν από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου και από το Πρωτοδικείο Αθηνών (για διαδοχή από διαθήκη).
Επικυρωμένο αντίγραφο της διαθήκης εις διπλούν (εάν υπάρχει).
ΥΔ εις διπλούν ή πιστοποιητικό από την αρμόδια εφορία, σύμφωνα με το άρθρο 80 και 81 Ν. 2238/1994 από το οποίο να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα στον κληρονομούμενο κατά το χρόνο που ήταν κύριος ή επικαρπωτής ή νομέας και πάντως όχι πέρα των 5 ετών ή αν απέφερε εισόδημα ότι αυτό δηλώθηκε κατά την τελευταία διετία πριν την μεταβίβαση
Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε υπό κτηματογράφηση περιοχή βεβαίωση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΤΙΣΜΑ
Αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας από την Πολεοδομία (υποχρεωτικά αν εκδόθηκε μετά το 1983).
Σε περίπτωση που το ακίνητο που κληρονομείται αποτελεί πρώτη κατοικία για τον κληρονόμο:
α) επικυρωμένο αντίγραφο από την εφορία των Ε1 και του Ε9 που έχει υποβάλλει από το 1997 και μετά. Αν δεν υποβάλλει δηλώσεις ΥΔ ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης εισοδήματος
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο της οικογενειακής του μερίδας.
ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΗΛΘΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-12-1994.

Ενημερωτικό
Αντίγραφο από αρχείο μας .
ΘΩΔΗΣ Π.ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ GROUR MON/ΠΗ Ι.Κ.Ε.»
         ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
         ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
           & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.ΕΜ.Η : 123016137000 O.E.E :ATAΞΗΣ
 ΑΦΜ: 800445967   Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2513)Δεν υπάρχουν σχόλια: