Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)


               ΠΡΟΣ:    Όπως Πίνακα Αποδεκτών
Θέμα: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. (17η/15)
                             


Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ. σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ (παλαιό Δημαρχείο) οδός Ελ. Βενιζέλου 47 στο Λουτράκι, την  19η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 με τα παρακάτω θέματα:


Θέμα 1ο :    Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων στην περιοχή Δ.Κ Λουτρακίου (Νέα γεώτρηση Ασπρόκαμπου)» (αρ. μελ. 34/2015).
Θέμα 2ο :    Περί της υπ’ αριθ. 66/2015 απόφασης ΔΕΥΑ Κορίνθου σχετικά με εκκαθάριση των δαπανών της Ε.Ε.Λ για τα έτη 2004-2006.
Θέμα 3ο :     Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2015.
Θέμα 4ο :   Έγκριση της υπ΄αριθ. 83/2015 μελέτης με τίτλο «Αντικαταστάσεις-επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Κ Αγ. Θεοδώρων» και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
Θέμα 5ο :   Έγκριση της υπ΄αριθ. 85/2015 μελέτης με τίτλο «Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων    Λουτρακίου» και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου.
Θέμα 6ο :    Έγκριση της 86/2015 μελέτης με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες ανάταξης ιλύος Ε.Ε.Λ Λουτρακίου» και καθορισμός των όρων για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας.
Θέμα 7ο :    Έγκριση της 87/2015 μελέτης με τίτλο «Αποφράξεις-καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Λουτρακίου-Περαχώρας» και καθορισμός των όρων για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας.
Θέμα 8ο :    Έγκριση της 88/2015 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός αγωγών και φρεατίων ομβρίων Λουτρακίου-Περαχώρας» και καθορισμός των όρων για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2015.
Θέμα 9ο :    Ενημέρωση περί της πορείας ενεργειών για την υδροδότηση της περιοχής Πετρίτας-Στραβών.
Θέμα 10ο :  Ορισμός νόμιμων εκπροσώπων της επιχείρησης στο Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Θέμα 11ο :  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 29/2/19-2-2015 Απόφασης ΔΣ. με τίτλο «Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/15 μελέτης με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύων ομβρίων Λουτρακίου» ως προς το σκέλος της απευθείας ανάθεσης. Εξ’ αρχής απευθείας ανάθεση του έργου.
Θέμα 12ο:   Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 της Επιχείρησης.
Θέμα 13ο:   Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 της επιχείρησης.
Θέμα 14ο:   Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων  6 & 7/2015.
Θέμα 15ο :  Διαγραφές ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Θέμα 16ο :  Διάφορα.                                                                                                                   


                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Θυμής Φίλιππος
Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  1. Θυμής Φίλιππος, Πρόεδρος Δ.Σ.
  2. Θυμής Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  3. Ράτης Σπυρίδωνας, Μέλος Δ.Σ.
  4. Δόσχορης Κων/νος, Μέλος Δ.Σ.
  5. Παππά Φωτεινή, Μέλος Δ.Σ.
  6. Παππά Χρυσούλα , Μέλος Δ.Σ.
  7. Αντωνίου Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.
  8. Πέτρου Γεώργιος, Νομικός Σύμβουλος ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

Κοιν.      1. Πέτρου Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου ΔΛ-Π-ΑΘ
               2. Γκιώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Λουτρακίου-

Δεν υπάρχουν σχόλια: