Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝ ΕΤΗ 2019 !


Συνυποβαλλόμενα έγγραφα Στο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα επισυνάψετε:
α) Απλό φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β) Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).
γ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ή εκτύπωση μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr) ή προσεγγιστική θέση του ακινήτου με GPS χειρός. Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα, είναι προσαρτημένο στον τίτλο ιδιοκτησίας, τότε είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ή προσκόμισή του.
δ) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια) που δηλώνεται. Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
ε) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
Ειδικότερα ανάλογα με το είδος του δικαιώματος και τον τρόπο που το αποκτήσατε του τα έγγραφα (τίτλοι) που πρέπει να υποβάλλετε είναι τα ακόλουθα:
• Δήλωση δικαιώματος κυριότητας (ψιλής ή πλήρους), δικαιώματος προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (επικαρπίας, οίκησης, διόδου κλπ) δικαιώματος προσδοκίας, θέσης στάθμευσης Ν.1221/1981
Μαζί με τη δήλωση ο δηλών προσκομίζει απλά φωτοαντίγραφα των πράξεων βάση των οποίων αποκτήθηκαν τα δηλωθέντα δικαιώματα. Ενδεικτικά προσκομίζει κατά περίπτωση :
α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής του,
β) Παραχωρητήριο και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού
γ) Δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής,
δ) Διοικητική πράξη (π.χ. Υπουργική Απόφαση, απόφαση Νομάρχη, απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κλπ ) και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο η διοικητική πράξη δεν μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, θα προσκομίζεται το σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσής της. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται και τυχόν διορθωτικές πράξεις εφόσον υπάρχουν.
Ιδιαίτερες επισημάνσεις Εάν το δηλούμενο δικαίωμα προκύπτει από περισσότερες πράξεις, θα υποβάλλονται αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων. Εφόσον υπάρχει πράξη διόρθωσης , μαζί με τον αρχικό τίτλο θα υποβάλλεται και η πράξη αυτή.
Εάν το δικαίωμα της κυριότητας τελούσε υπό διαλυτική αίρεση και αυτή ματαιώθηκε λόγω εξόφλησης, πρέπει να προσκομισθεί και η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται δήλωση για διηρημένες ιδιοκτησίες, θα πρέπει να προσκομίσετε και την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
Σε περίπτωση διάρρηξης καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου πρέπει να προσκομίσετε την τελεσίδικη απόφαση που απαγγέλλει τη διάρρηξη και το πιστοποιητικό σημείωσης αυτής στις μερίδες του μεταβιβάσαντος οφειλέτη και του τρίτου στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.
• Κληρονομιές
Σε περίπτωση που πρόκειται για κληρονομιαία ακίνητα μαζί με τη δήλωση ο δηλών προσκομίζει :
Α) Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτής
ή
Β) Πιστοποιητικό γραμματέα αρμόδιου δικαστηρίου, έκθεση περιγραφής ακινήτων και πιστοποιητικό μεταγραφής
Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο).
Σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:Κληρονομιά με διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: υποβάλλονται υποχρεωτικά: α) ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει), β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και ε)πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
• Χρησικτησίες Έκτακτη χρησικτησία: Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτακτη χρησικτησία, μαζί με τη δήλωση ο δηλών προσκομίζει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία,
o Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο,
o Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου,
o Πράξη αναγνώρισης ορίων,
o Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία,
o Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης,
o Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση,
o Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος,
o Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα,
o Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους,
o Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο,
o Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο, οι οποίες να έχουν συνταχθεί σε ανύποπτο από την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης χρόνο.
Συνίσταται η προσκόμιση όσο το δυνατόν περισσότερων εκ των άνω στοιχείων και οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο.
• Δήλωση εμπραγμάτων ασφαλειών (προσημείωση, υποθήκη κλπ)
Μαζί με τη δήλωση ο δηλών προσκομίζει πράξη από την οποία προκύπτει το εγγραπτέο δικαίωμα, όπως :
o Δικαστική απόφαση και πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Σε περίπτωση που πρόκειται για διαταγή πληρωμής συνυποβάλλεται η έκθεση περιγραφής ακινήτων.
o Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης εμπράγματης ασφάλειας ή μερικής εξάλειψης αυτής και πιστοποιητικό εγγραφής/σημείωσης αυτής στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Επίσης προσκομίζονται τυχόν δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, δανειστικές συμβάσεις δυνάμει των οποίων έχουν επέλθει μεταβολές στην εμπράγματη ασφάλεια.
o Διοικητική πράξη Ι.Κ.Α ή Διευθυντή Δ.ΟΥ. περί σύστασης εμπράγματης ασφάλειας και πιστοποιητικό εγγραφής αυτής στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου.
o Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση Υποθηκών της Αγροτικής Τράπεζας
o Δανειστική σύμβαση σε περίπτωση που οι εμπράγματες ασφάλειες αφορούν χορήγηση δανείων από Τράπεζες λόγω καταστροφών σε ακίνητα από σεισμούς κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των ν. 867/79, 1048/80, 1133/81 και των κοινών Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων.
Συμβουλευτικά γραφεία – θώδης & συνεργάτες λογιστές ΙΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ –ΑΤΤΙΚΗ –ΑΙΓΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: