Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

16.500 με υπογραφή Νίκα σε ΜΜΕ για διαφήμιση του εμβολίου –

 


ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση ανάρτησης banner με θέμα“Εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού”,στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid -19 » Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 2. Του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. -Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α/19-07- 2018), 3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει , 4. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, και του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις" 6. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 7. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 8. Του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 9. Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/τ. Α/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 10. Την κατευθυντήρια Οδηγία αρ. 24/15-04-2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7), 11. Την με αριθμ. πρωτ.: 39259/24-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με συνοπτική παράθεση των ρυθμίσεων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του COVID 19, 12. Το άρθρο 58 του Ν. 4722/20 περί παράτασης της ισχύος των Π.Ν.Π. έως 31/12/2020, σχετικά με κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 13. Του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/Α/2020) "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019..." και ειδικότερα το άρ. 29 αυτού, σχετικά με παράταση προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της από 20-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/2020), 14. Το Α.Π.319168/05-10-2021 αίτημα του Γραφείου Περιφερειάρχη. 15. Το από 26-10-2021 e-mail του Γρ. Περιφερειάρχη με συνημμένες τις προσφορές των αναδόχων. 16. Το Α.Π. 237329/27-07-2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008988359 Τεκμηριωμένο Αίτημα και την Α/Α 2016/2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008988736 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 17. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης. 18. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η ανάρτηση – καταχώρηση banner με θέμα: “Εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού” στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid -19. Αποφασίζουμε Την ανάθεση στις ανάδοχες εταιρείες της ανάρτησης banner με θέμα “Εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού”, στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τα οφέλη του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid -19, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα : eleutheriaonline Ελευθερία Εκδοτική Α.Ε. Πλεμμένος Δημήτρης 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 250 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Ελευθερία Εκδοτική Α.Ε. Γεωργούλη 26 Καλαμάτα 24100 ΑΦΜ: 094520945 2721021421 Tharrosnews.gr reception@tharrosnews.gr Αποστολάκη Άντα 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 μέρες Θάρρος Εκδοτική ΕΠΕ ΑΦΜ: 099501864 Σταδίου 45 Καλαμάτα 2721022355 reception@tharrosnews.gr Messinianews.gr ΘεοδωρακάκηΜπουρίκα Βασιλική 6932569796 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας Μέσα Δικτύωσης και Επικοινωνίας ΠελοποννήσουΜονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 800797358 Αρτέμιδος 89, 24100 Καλαμάτα 2721112187 6976806631 radiopalmos@yahoo.gr Messinia live Πουλόπουλος Θανάσης 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Αθανάσιος Πουλόπουλος Messinialive ΑΦΜ:121169766 Χρήστου Κουμάντου 2 Καλαμάτα 24100 6979920070 info@messinialive.gr Kalamata times 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * Διαδικτυακές Υπηρεσίες- Μαλαπέτσας Γιάννης 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες εκδόσεις Kalamata times – Μαλαπέτσας Γιάννης ΑΦΜ: 078842621 Αναγνωσταρά 10 Καλαμάτα 24100 6977171680 kalamatatimes @ gmail .com info@kalamatatimes.gr Kalamatajournal Μαρτίνος Σταύρος 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες για 60 ημέρες KalamataJournal ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. Μαρτίνος Χαρ. Στάυρος ΑΦΜ: 996779075 Σφακτηρίας 12 Καλαμάτα, 24100 6977451342 info@kalamatajournal.gr Sportstonoto.gr Γεωργούτζος Σωτήριος 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Sportstonoto.gr Σωτήριος Γεωργούντζος Υπηρεσίες Διαδικτύου ΑΦΜ: 046345923 Μερόπης 2 Καλαμάτα Gargalianoionline Καμπύλης Δημήτρης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Καμπύλης Δημήτριος ΑΦΜ: 115903827 Μαραθόπολη Μεσσηνίας 24400 6947786277 6942415333 Jkampylis78@gmail.com info@gargalianoionline.gr kyparissianews.com 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της Ιωάννης Μποζίκας Μποζίκας Ιωάννης ιστοσελίδας για 60 ημέρες. Δημοσιογράφος ΑΦΜ: 041565549 Αλ. Καλατζάκου 11, Κυπαρισσία freegr@gmail.com 6945207946 Parapolitika argolida Σωτηρία Παπαδοπούλου 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Ανεξάρτητη Ενημέρωση Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ΑΦΜ: 801156724 Μικράς Ασίας 10 Άργος 21200 parapolitika@yahoo.com 6982907148 2751052127 Anagnostis Γκάτζιος Άκης 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Α. Γκάτζιος - Θ. Ντάνος ΟΕ ΑΦΜ: 099393234 Βελλίνη 5 Ναύπλιο ΤΚ21100 anagnostispe@gmail.com 27252022257 6976511108 Akromolio Δάκογλου Πολύδωρας 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Aratosdotnet ΕΠΕ ΑΦΜ: 899021604 Αρτέμιδος 36 Παλαιό Φάληρο akromolionews@gmail.com 6936921884 Argolikes eidiseis.gr Ρασσιάς – Μπουγιώτης 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Γ. Ρασσιάς Ε. Μπουγιώτης ΟΕ ΑΦΜ: 082789920 Νικηταρά 6 Ναύπλιο argolikeseidiseis@gmail.com 2752026027 6985677837 Argonafplia Καζάς Μιχάλης Ντουφεξή Βασιλική 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 50 ημέρες Events and More ΙΚΕ ΑΦΜ: 801172946 Κυπαρισσίας 9, Ναύπλιο argonafplia.gr@gmail.com 6977003040 Argolidaportal Παπαδόπουλος Βασίλης Μπόγρης Θάνος 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Internet Media Servises Ε.Ε. ΑΦΜ:890347476 Πλατεία Κολοκοτρώνη 6-8 Τρίπολη ΤΚ 22100 info@imsgroup.gr 6977450270 Argolika Νικολόπουλος Γιώργος 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 40 ημέρες Γιώργος Νικολόπουλος Εκδόσεις ΑΦΜ: 047401007 Σιμιτζοπούλου 15, Άργος argolika@hotmail.gr giorgosargolika@gmail.cοm 6936534873 Argolidatv Δρίτσας Δημήτριος 300,00€ Τοποθέτηση banner 1200 * 90 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 90 ημέρες Ψηφιακής πόλεις – digital Cities ΙΚΕ ΑΦΜ: 801388980 Λεωφόρος Τολού 22 Λευκάκια Ναυπλίου ΤΚ 21100 argolidafm@gmail.com 6984461991 Ta maxhtika Κουρτέλη 300,00€ Τοποθέτηση banner 1200 * 90 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 90 ημέρες K&K business ΑΦΜ: 801482948 Τυρνάβου 3. Άγιος Στέφανος ΤΚ 14565 maxhtikanea@gmail.com 6959994383 Argolida Planet Ιάσων Μουσταϊρας 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες DMI Digital Servises Μουσταϊρας Ιάσων ΑΦΜ: 135592213 Δαλαμανάρα Αργους, ΤΚ 21200 argolidaplanet@gmail.com 6948063131 Paratiritis Ermionidas Ιάσων Μουσταϊρας 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες DMI Digital Servises Μουσταϊρας Ιάσων ΑΦΜ: 135592213 Δαλαμανάρα Αργους, ΤΚ 21200 6948063131 Arenablogspot Καρπατσέλης Ευάγγελος 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Καρπατσέλης Ευάγγελος Γραφικές τέχνες – Εκδόσεις ΑΦΜ: 039154286 Πλαπούτα 14 ΤΚ12100 a.arena.news@gmail.com 2752401894 Argolida 24 Τασσόπουλος Παναγιώτης 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Τασσόπουλος Χ. Παναγιώτης 6988003994 Υπηρεσίες ΑΦΜ: 162055878 Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Ναύπλιο ΤΚ12100 argolida 24 news @ gmail .com Arcadiaportal.gr Μπόγρης Θάνος 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Internet Media Servises E.E. ΑΦΜ: 800347476 Πλατεία Κολοκοτρώνη 6-8 Τρίπολη, ΤΚ 22100 info@arcadiaportal.gr 2710231769 6977450270 Kalimeraarcadia.gr Αρτοπούλου Έλλη 400,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 1.75 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Καλημέρα Αρκαδία – Έλλη Αρτοπούλου ΑΦΜ: 106177970 Αταλάντη 11 Τρίπολη ΤΚ 22100 6937746343 kalimera _ arkadia @ hotmail .c om pr@kalimeraarkadia@gmail.c om Astros-kynourias Τζιβελόπουλος Φώτης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες 2755023450 6977125964 info @ astros - kynourianews .gr ftzivelopoulos@gmail.com Arcadiaspot Ανδριανάκης Μάκης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 40 ημέρες Pelop Media pc Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου ΑΦΜ: 800633014 25ης Μαρτίου 44 Τρίπολη, 22100 6972779430 arcadiaspot@gmail.compelo pmediapc @ gmail .com Ηλίας Δελής 6986640044 arkadiapress.gr Γιαννακούρας Δημήτριος 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Γιαννακούρας Θεοχ. Δημήτρης ΑΦΜ: 023788240 Τραπεζούντος 27, Υμμητός Τηλ: 2109732504, κντ: 6948272618 arkoriz@hotmail.com Astrosnews.gr Μπόγρης Θάνος 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Internet Media Servises E.E. ΑΦΜ: 800347476 Πλατεία Κολοκοτρώνη 6-8 Τρίπολη, ΤΚ 22100 2710231769 6977450270 Kafeneio-megalopolis.gr Μπόγρης Θάνος 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Internet Media Servises E.E. ΑΦΜ: 800347476 Πλατεία Κολοκοτρώνη 6-8 Τρίπολη, ΤΚ 22100 2710231769 6977450270 Leonidion.gr Μπόγρης Θάνος 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Internet Media Servises E.E. ΑΦΜ: 800347476 Πλατεία Κολοκοτρώνη 6-8 Τρίπολη, ΤΚ 22100 2710231769 6977450270 Megalopoli η δική σου φωνή Παππάς Παναγιώτης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Παππάς Παναγιώτης Διαδικτυακές Διαφημίσεις ΑΦΜ: 165207989 Εκτελεσθέντων 3 Μεγαλόπολη 2731301901 Report 24 Παυλάκος Γιάννης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 μέρες Γεωπονικές Υπηρεσίες Γεωζωή Παυλάκος Ιωάννης ΑΦΜ: 117082174 2ο χλμ Σπάρτης – Γυθείου, Τκ 23100 report24.gr@gmail.com 6980760907 Λακωνικά Νέα Κώστας Κοκκονός 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 μέρες ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΦΜ: 050977634 Σκάλα Λακωνίας τ.κ 23051 lakonikanea@gmail.com 6944536530 6944184707 Lakonikos.gr Χιώτη 300,00€ Τοποθέτηση banner 120 * 90 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 μέρες Χιώτη Χριστίνα– Άννα ΑΦΜ: 134913469 Τριακοσίων 48 Σπάρτη 23100 info@lakonikos.gr 2731081253 Flynews Καρβουνιάρης Τάκης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 μέρες FLY ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις Αστική Εταιρεία ΑΦΜ: 097413475 Πολύδεντρο Σπάρτης ΤΚ 23100 flyradio@otenet.gr 6945750542 Δημ. Αγορά της Λακωνίας Γουσγουλάς Ιωάννης 300,00€ Τοποθέτηση banner 120 * 90 και 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 μέρες Γούσγουλας Ιωάννης ΑΦΜ: 075094320 ΒΡΑΣΙΔΟΥ 110 ΣΠΑΡΤΗ, ΤΚ 23100 dimotikiagoralakonias@gmail .com 6908622100 - 6946335054 lakones.gr Τσιμπίδης Παναγιώτης 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 μέρες Παναγιώτης Δ. Τσιμπίδης Μεσιτικά – Διαφημίσεις ΑΦΜ: 089930189 Βρασίδου 71 Σπάρτη 23100 panlakonian@gmail.com 6980447385 Notospress.gr MΠONOΣ HΛIAΣ 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 250 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Ηλίας Μπόνος Ψηφιακός Τύπος ΑΦΜ: 059950007 Λυκούργου 120 Σπάρτη 23100 info@notospress.gr 27310-89949 & 89940 693 4904919 Sparta voice Αλέξανδρος Μπουγάδης 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Αλέξανδρος Μπουγάδης ΑΦΜ: 117313130 Ευαγγελιστρίας 18 Σπάρτη 23100 voicesparta@gmail.com 6909031174 Pakia Lakonias 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * Τζάκας Ευάγγελος http://pakialakonias.gr/ Καρούνης Μιχάλης 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες ΑΦΜ: 047583738 Συκέα Λακωνίας pakia.lakonia@yahoo.gr 6944629686 6944396108 Laconia Live 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Αφροδίτη Ρουμανέα ΑΦΜ: 132737032 Θερμοπυλών 191 Σπάρτη 23100 info@laconialive.gr 2731076324, 6970528734 Apela Κωστιάνης Γιάννης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Κωστιάνης Ιωάννης ΑΦΜ: 104251169 Γκορτσολόγου 28, Σπάρτη , 23100 info@apela.gr 2731089860 – 6976767874 Protinewskorinthias Νίκος Νικολόπουλος Νικολοπούλου Γλυκερία 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Γλυκερία Νικολοπούλου ΑΦΜ: 157432550 Λεωφόρος Αθηνών 32 και Κεφαλληνίας 1 Τκ20100 protinews1@gmail.com 2741075725 6984205953 Korinhiaki.gr Μασούρης Σπύρος 300,00€ Τοποθέτηση banner 370 * 280στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Σπύρος Σ. Μασούρης Εκδόσεις ΑΦΜ: 047958995 Κολοκοτρώνη 22 Κόρινθος 20132 info@korinthiaki.gr 6985653033 2741025947 KR news Μασούρης Σπύρος 300,00€ Τοποθέτηση banner 370 * 280στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Σπύρος Σ. Μασούρης Εκδόσεις ΑΦΜ: 047958995 Κολοκοτρώνη 22 Κόρινθος 20132 info@korinthiaki.gr 6985653033 2741025947 Korinthos news Ναστούλης Γιώργος 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Ναστούλης Γεώργιος – Ραδιοφωνικές υπηρεσίες ΑΦΜ: 043282281 Συρακουσών 18 Κόρινθος 20100 nastoulis@korinthosnews.gr 6945853883 Piperata Θεοδόσης Παναγιώτης Πιπέρης 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες “ΤHEPIS” Πιπέρης Νίκ.Θεοδοσιος Παναγιώτης - Υπηρεσίες διαφήμισης ΑΦΜ: 151313333 Κωνσταντινοπόλεως 2 - Κόρινθος 20100 theodosispiperis@gmail.com 6941570267 Atnews 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα Σοφός Συμεών ATnews.gr Σοφός της ιστοσελίδας για 30 ημέρες ΑΦΜ: 035147267 Λέσβου 9 Άγιοι Θεόδωροι ΤΚ 20003 atnewsgr@gmail.com 6947670379 Ekorinthos Τσαρμπός Ευθύμιος 300,00€ Τοποθέτηση banner 90 * 125 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Τσαρμπός Νικ. Ευθύμιος Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης ΑΦΜ: 104152665 Ευποιίας & Μετα-μόρφωσης Σωτήρος, Κόρινθος, ΤΚ 20100 thimiost@gmail.com 6947305877 Pelloponisosnews Μπαλή Σοφία 300,00€ Τοποθέτηση banner 300*300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες ALL ABOUT MIKE Σοφία Μπαλή Διαφημιστικές Υπηρεσίες ΑΦΜ:801212531 Κύπρου 130 Κόρινθος, ΤΚ 20100 sofiampali @ gmail .com 6942554684 Korinthos tv Στεφανής Γιάννης 300,00€ Τοποθέτηση banner 90 * 120 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Stefanis Janis Τηλ/κες παραγωγέςΕιδησεογραφικό Πρακτορείο ΑΦΜ: 302059680 Εθνικής Αντιστάσεως 28, Κόρινθος 20100 korinthostv@gmail.com 6932792683 2746023358 Korinthia.net 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * Αφοι Τερζή Ο.Ε. Τερζής Γιώργος Γουγας Γιώργος 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες «Καταγράμμα» ΑΦΜ: 082408272 Άγιος Ιωάννης Κιάτο 20200 2742029333 6942485900 George@katagramma.gr Loutraki 365 Κανδρής Αλέξανδρος 300,00€ Τοποθέτηση banner 200 * 200 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες K & D Company Ε.Ε. Συμβουλευτική-Αναπτυξιακή – Διαφημιστική ΑΦΜ: 801232923 Ελ Βενιζέλου 70 Λουτράκι , ΤΚ 20300 loutraki365@gmail.com 6948032613 2744110409 Loutraki blog Φιλιανδράς Φιλιανδρα Όλγα Βαραβέρη Χαρά 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες El.bi.net. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ΑΦΜ: 801156565 Στραβα Περαχώρας Λουτράκι 20300 loutrakiblog@yahoo.gr 6906052741 6907315724 sfedona.gr Γιαννιδάκη Νάνσυ 300,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 60 ημέρες Γεωμετρία ΙΚΕ ΑΦΜ: 800908524 Άγιος Ιωάννης Κιάτο ΤΚ 20132 27410 26738 6937 117726 info@sfedona.gr Imerisia korinthou Παπασιδέρη Μ.Ευγενία 200,00€ Τοποθέτηση banner 300 * 300 στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας για 30 ημέρες Παπασιδέρη Μ.Ευγενία ΑΦΜ: 049442593 Αδειμάντου 28 Κόρινθος hmerisiak@gmail.com 6946498827

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΗΓΗ  KLIfe 


Δεν υπάρχουν σχόλια: